visa

 • บริการแปลเอกสารทุกภาษา 300 ภาษา
 • บริการรับรองเอกสารกงสุล
 • บริการรับรองกระทรวงต่างประเทศ
 • บริการทนาย Notary Public
 • บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูติ
 • บริการแปลและรับรอง NAATI
 • บริการรับรองเอกสารโดย JP (Justic of the peach)
 • แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
 • บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกทั้งที่มีสถานทูตในไทย และไม่มีสถานทูตในไทย
 • บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non-O, Non-B, Work Permit, Visa Extension
 • บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Police clearance certificate, The criminal Records Check (CID)
 • บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
 • บริการขอบัตร APEC Card
 • บริการจัดหา Tourist Voucher
 • บริการดูแลประกันการเดินทาง
 • บริการจองและจำหนายตั๋วเครื่องบิน
 • บริการของ LOI (Letter of invitation)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *