TRAVEL MAX & AGENCY CO., LTD

Line ID :@travelmax
Call center 08-4388-5955   |  09.00 - 19.00 น. ทุกวัน

วีซ่าธุรกิจประเทศไต้หวัน

  เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังเรียบ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้เอกสารของบุคคลในครอบครัว)
   

นกรณียื่นวีซ่าครั้งแรกไม่ว่าจะไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้


 • หลักฐานการประกอบอาชีพ
  • ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการทั้งต้นฉบับและสำเนา 1 ชุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนทันที
  • ผู้ที่รับราชการหรือพนักงานบริษัท โปรดแสดงหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัท
 • หลักฐานการเงิน
  • สมุดบัญชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมสำเนา 1 ชุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนสมุดบัญชีทันที
  • ในกรณีหลักฐานการเงินจากธนาคารไม่สมบูรณ์ ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจนำหลักฐานการชำระภาษีและสลิปเงินเดือนของตนเองมาเสนอเพื่อ ประกอบการพิจารณาได้
 • กรณีที่บริษัทสั่งซื้อเครื่องจักรจากไต้หวัน มีความจำเป็นต้องส่งช่างเทคนิคไปเรียนวีธีการติดตั้งหรือรับการฝึกอบรมที่ไต้หวันระยะสั้น (ไม่เกิน 1 เดือน) โปรดแสดง L/C การสั่งซื้อเครื่องจักร เอกสารการติดต่อซื้อขาย หนังสือรับรองของบริษัทพร้อมจดหมายชี้แจงแผนการอบรมและรับรองว่าพนักงานจะไม่ไปทำงานอื่นใดนอกเหนือแผนการอบรม พร้อมแนบทะเบียนการค้าจากบริษัทไต้หวัน
 • สำหรับผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้ไปทำงาน โปรดแสดงสัญญาว่าจ้างและหนังสืออนุมัติจากสภาแรงงาน
 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
  ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศไต้หวัน ได้ที่นี่

 

 • อัตราค่าบริการ

  ประเภทวีซ่า

  ค่าวีซ่าชำระสถานทูต
  วีซ่าแบบอยู่ชั่วคราว เข้าออกครั้งเดียว1,800 บาท
  วีซ่าแบบอยู่ชั่วคราว เข้าออกหลายครั้ง3,500 บาท
  วีซ่าแบบอยู่ชั่วคราว เข้าออกครั้งเดียว รับภายใน 1 วันทำการ2,700 บาท
  วีซ่าแบบอยู่ชั่วคราว เข้าออกหลายครั้ง รับภายใน 1 วันทำการ5,300 บาท
  วีซ่าแบบถาวร เข้าออกครั้งเดียว2,300 บาท
  วีซ่าแบบถาวร คราวเข้าออกหลายครั้ง4,600 บาท
  วีซ่าแบบถาวร เข้าออกครั้งเดียว รับภายใน 1 วันทำการ3,500 บาท
  วีซ่าแบบถาวร เข้าออกหลายครั้ง รับภายใน 1 วันทำการ6,900 บาท

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 09.00—15.00น. โทรศัพท์: 0 2670 0200 ต่อ 342, 347, 348 แฟกซ์: 0 2670 0217
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า วันทำการถัดไป 13.30-15.00 น.
 • กรณีต้องโทรเลขขออนุมัติจากสำนักงานใหญ่นั้นต้องใช้เวลารอคอยผลประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับรองและต้องชำระค่าธรรมเนียมโทรเลขขั้นต่ำ250 บาท
 • ชำระค่าวีซ่าให้สถานทูต ณ วันยื่นวีซ่า
 • เว็บไซต์ : กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน และ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป

 

© สงวนสิขสิทธิ์ 2555 บริษัท เทรเวล แมกซ์ แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ใบอนุญาต ททท. 21/00674
Head Office : 260/239 Chatchai Rd., Sobtui, Muang, Lampang 52100, Thailand
Branch Rayong : 99 Sukhumvit Rd., Tapradu, Muang, Rayong 21000, Thailand mob : 095-7897499
โทรศัพท์ : 0-5422-2728 , 08-4388-5955 เปิดทำการ 09.00 น. - 19.00 น. ทุกวัน
email : umaporn@travelmax.co.th

Ecommerce registration no : 0525553000063
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand