TRAVEL MAX & AGENCY CO., LTD

Line ID :@travelmax
Call center 08-4388-5955   |  09.00 - 19.00 น. ทุกวัน

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

  เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 

เอกสารการยื่นวีซ่าจีน

 

 1. พาสปอร์ตตัวจริง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
 5. กรอกใบข้อมูลส่วนตัวที่ทางบริษัทให้ลูกค้ากรอกให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
 6. สำเนาตั๋วเครื่องบิน ใบจองโรงแรม
 7. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน ต้องไม่เกิน 2 ปีขอให้ถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด***ห้ามต่ำกว่าปี 2010 (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 8. สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน ถ้าภายใน 2 ปี ไม่เคยเดินทางเข้าจีน ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 9. กรณีบุคคลทั่วไป ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)หรือ STATEMENT ตัวจริงที่ขอจากธนาคาร ย้อนหลัง อย่างต่ำ 3 เดือน
 10. กรณีเด็ก (อายุต่ำกว่า 15ปี) ขอให้ถ่ายเอกสารสูติบัตรและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3เดือน ของพ่อหรือแม่ ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
 11. กรณีผู้สูงอายุ (60ปี ขึ้นไป) ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน) **หมายเหตุ : ถ้าผู้สูงอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาติหรือบุคคลอื่น (ระบุความสัมพันธ์) ทำหนังสือรับรองออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้และขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคารของผู้ที่รับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)**
 12. ในกรณีที่เป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงาน และ สมุดบัญชีเงินฝาก ตัวจริง เท่านั้น
 13. ในกรณีที่เป็น พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง เท่านั้น ไม่มีข้อยกเว้น
 14. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเองวีซ่า และ กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง เพราะหากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 15. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (สำคัญ)

15.1 เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น

15.2สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

15.2 หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง

15.3กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้

เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

 

*** โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ***

 

ประเทศที่ไม่สามารถยื่นด่วน วีซ่าจีน

ประเทศในกลุ่ม Schengen มี ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร กรีซ บัลแกเรีย ไซปรัส เชครีพับบลิค เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โรมาเนีย สโลวัก สโลวีเนีย โปแลนด์ (ยกเว้น ประเทศ อิตาลี ที่สามารถยื่นด่วนได้)***นอกเหนือจากประเทศเหล่านี้ สามารถยื่นด่วนได้ตามปรกติ***
 ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศจีน ได้ที่นี่

 

ประเภทวีซ่าค่าวีซ่าชำระสถานฑูต
แบบรับภายใน 4 วันทำการ ประเภทเข้าออกครั้งเดียว1,200 บาท
แบบรับภายใน 2 วันทำการ ประเภทเข้าออกครั้งเดียว2,000 บาท
แบบรับภายใน 1 วันทำการ ประเภทเข้าออกครั้งเดียว2,500 บาท
แบบรับภายใน 4 วันทำการ ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน 6 เดือน3,300 บาท
แบบรับภายใน 2 วันทำการ ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน 6 เดือน4,100 บาท
แบบรับภายใน 1 วันทำการ ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน 6 เดือน4,600 บาท
แบบรับภายใน 4 วันทำการ ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน 1 ปี4,800 บาท
แบบรับภายใน 2 วันทำการ ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน 1 ปี5,600 บาท
แบบรับภายใน 1 วันทำการ ประเภทเข้าออกหลายครั้งภายใน 1 ปี6,100 บาท

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 09.00-—11.30น. โทรศัพท์ : 02-245-7033 หรือ 02-245-7036
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
 • เวลารับเล่มยื่นด่วน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น.
 • ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ วันยื่นวีซ่า
 • เว็บไซต์สถานฑูต www.chinaembassy.or.th

© สงวนสิขสิทธิ์ 2555 บริษัท เทรเวล แมกซ์ แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ใบอนุญาต ททท. 21/00674
Head Office : 260/239 Chatchai Rd., Sobtui, Muang, Lampang 52100, Thailand
Branch Rayong : 99 Sukhumvit Rd., Tapradu, Muang, Rayong 21000, Thailand mob : 095-7897499
โทรศัพท์ : 0-5422-2728 , 08-4388-5955 เปิดทำการ 09.00 น. - 19.00 น. ทุกวัน
email : umaporn@travelmax.co.th

Ecommerce registration no : 0525553000063
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand