TRAVEL MAX & AGENCY CO., LTD

Line ID :@travelmax
Call center 08-4388-5955   |  09.00 - 19.00 น. ทุกวัน

วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

 สถานทูตอังกฤษจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยนำระบบไบโอเมตริค หรือ การบันทึกทางชีวภาพ (Biometrics Visa) เข้ามาใช้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนเป็นต้นไป ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS) เลขที่ 183 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าราชดำริ) โดยจะมีการจัดเก็บลายนิ้วมือและรูปถ่ายในระบบดิจิตอลของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน

 

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 1 แห่ง

 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี)
 • ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร จากสถาบันการศึกษาที่ท่านจบการศึกษาสูงสุด
 • จดหมายตอบรับการเข้าเป็นนักเรียน-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ และหลักฐานการชำระเงินค่าเล่าเรียน ณ สถาบันนั้น
 • หลักฐานการได้รับทุนการศึกษา (ในกรณีได้รับทุนการศึกษา)
 • เอกสารเกี่ยวกับรายได้
  • กรณีสนับสนุนตัวเอง - สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed) ที่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนัก ณ ประเทศอังกฤษ
  • กรณีผู้ปกครองสนับสนุน - สมุดบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ผู้ปกครองท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed) ที่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนัก ณ ประเทศอังกฤษ
  • กรณีมีผู้สนับสนุน - สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ หรือ องค์กรที่สนับสนุน ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา พร้อมเอกสารที่แสดงถึงการได้รับทุนจากบริษัทฯ หรือองค์กรที่สนับสนุน
 • เอกสารที่แสดงถึงการมีสถานที่พำนักที่แน่นอนระหว่างศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ จากเจ้าของที่พำนัก หรือ ผู้ให้การสนับสนุน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี)
 • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
  ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศอังกฤษ ได้ที่นี่

 

 • อัตราค่าบริการ
  ประเภทวีซ่าค่าวีซ่าชำระสถานฑูต
  วีซ่านักเรียน6,435 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษตั้งอยู่ที่ 183 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA) ถนน ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-พฤหัสบดี : 08.00—-12.00น./12:45—-16:30 น. วันศุกร์ : 08:00—-13:00 น. โทรศัพท์: 0-2305-8333  แฟ็ก : 0-2255-9278
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 15.00 น.
 • เวลาในการรับหนังสือเดินทาง จันทร์ - ศุกร์: 15.00 - 16.30 น.
 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษยังทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2800-8050  หรืออีเมลล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระเป็นเงินบาทและเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานทูต
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า จัดเก็บเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกวีซ่าถ้าใบสมัคร คำขอวีซ่า ถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินให้
 • ศูนย์ยื่นคำร้องจะไม่รับเช็คทุกชนิดเพื่อการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือค่าบริการจัดส่ง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องจ่ายเป็นเงินบาทในรูปของ ตั๋วแลกเงินธนาคาร เท่านั้นและสั่งจ่าย ในนาม “British Embassy Bangkok”หนึ่งท่านต่อหนึ่งใบ
 • ในกรณีที่ท่านซื้อตั๋วแลกเงินต่างประเทศเพื่อมาสมัครวีซ่า ผู้สมัครจะต้องซื้อตั๋วแลกเงิน อีก 1 ใบเพื่อจ่ายค่าเครียริ่งตั๋วแลกเงินดังกล่าว เป็น 155 บาท ต่อตั๋วแลกเงินต่างประเทศ 1 ใบ โดยท่านอาจจะจ่ายเป็นเงินสด หรือซื้อตั๋วแลกเงินอีกหนึ่งใบโดย สั่งจ่าย “VFS (Thailand) LTD
  • ท่านสามารถนำเงินสดมาซื้อตั๋วแลกเงินธนาคารได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร

© สงวนสิขสิทธิ์ 2555 บริษัท เทรเวล แมกซ์ แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด ใบอนุญาต ททท. 21/00674
Head Office : 260/239 Chatchai Rd., Sobtui, Muang, Lampang 52100, Thailand
Branch Rayong : 99 Sukhumvit Rd., Tapradu, Muang, Rayong 21000, Thailand mob : 095-7897499
โทรศัพท์ : 0-5422-2728 , 08-4388-5955 เปิดทำการ 09.00 น. - 19.00 น. ทุกวัน
email : umaporn@travelmax.co.th

Ecommerce registration no : 0525553000063
This Web Site is registered with the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand