Our Service

บริการแปลเอกสารทุกภาษา 300 ภาษา

บริการรับรองเอกสารกงสุล

บริการรับรองกระทรวงต่างประเทศ

บริการทนาย Notary Public

บริการรับรองเอกสารโดยสถานทูติ

บริการแปลและรับรอง NAATI

บริการรับรองเอกสารโดย JP (Justic of the peach)

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

บริการให้คำปรึกษารับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกทั้งที่มีสถานทูตในไทย และไม่มีสถานทูตในไทย

บริการทำวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ Non-O, Non-B, Work Permit, Visa Extension

บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม Police clearance certificate, The criminal Records Check (CID)

บริการเตรียมเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

บริการขอบัตร APEC Card

บริการจัดหา Tourist Voucher

บริการของ LOI (Letter of invitation)